Saadaolevad kursused

  Uue teema valimiseks muuda profiilis eelistatud teemaks "Theme1". Vt altpoolt juhendit

  To use the new theme, change the theme in the profile to "Theme1". Check the instructions below.


  Vana kujundusega / old theme

  Ava profiil / open profile:

  old_profile

  Profiili muutmine / edit profile:

  old_edit_profile

  Kujunduse vahetamine (vali Theme1) / Theme switching (choose Theme1):

  old_theme_switching


  Uue kujundusega / new theme

  Ava profiil / open profile:

  new_profile

  Profiili muutmine / edit profile:

  new_edit_profile

  Kujunduse vahetamine (vali Mirage) / Theme switching (choose Mirage):

  new_theme_switching

  Erialapraktika informaatika magistriõppe tudengitele

  Erialapraktika eesmärkideks on siduda tegeliku töökogemuse kaudu teooriat ja praktikat, et kinnistada ja täiendada õpitavat ning saavutada õppekava õpiväljundid. Toetada ja täiendada üliõpilase olemasolevaid erialaoskusi ning luua võimalused uute oskuste õppimiseks. Tutvustada üliõpilasele ettevõtte/organisatsiooni igapäevatööd, töökorraldust, sisekorraeeskirju, kvaliteedi- ja tööohutusega seonduvaid aspekte. Toetada üliõpilase tööharjumuse, sotsiaalsete hoiakute ja väärtuste kujunemist, oskus nii iseseisvaks tööülesannete täitmiseks kui ka meeskonnas ning pakkuda materjali projektide, uurimus- või lõputöö kirjutamiseks.

  Ainele registreerimisel tuleb sisestada registreerimisvõti kujul aastanumber+semestritähis (S - sügissemester, K - kevadsemestrer), näiteks kevadsemestril 2018 aastal kehtiv võti – 2018K.  Kursusele registreerumisel registreeruge kohe praktikumi rühma, mis on eraldi tegevusena kursuse esimesel nädalal. Kõik ÕISis deklareerimata ja tähtajaks rühma mitte registreerunud osaliste registreerimine tühistatakse.

  Sobib ka aine "ITX0040 - Andmeturve" deklareerijatele.

  Software Engineering MSc thesis process for students with supervisors from TTÜ.

  Algoritmid ja andmestruktuurid. Eesti keeles, sügissemestril.

  ITX8540 - Tarkvaraarenduse teaduspõhine meeskonnaprojekt: startup

  ITX8540 - Research Based Software Development Project: Startup


  Magistriseminar sügis 2016/ MSc seminar Autumn 2016

  • Malware overview

  • Modern attack trends (attacker strategies)

  • General concepts for organization protection

  • Commonly available resources

  • Malware Incident handling

  • Building the lab

  • introduction to static and dynamic analysis

  Infosüsteemide arendamise baasoskuste omandamine

  Aine eesmärk on õpetada objektorienteeritud progemist, mis on oluliseim viis komplekssete infosüsteemide disainimiseks ja progemiseks.


  Software Engineering MSc thesis process for students with supervisors from TUT.

  This course concentrates on specifics of the development processes for safety critical systems. It provides an overview of the relevant standards and practices based on examples from avionic, space and automotive domains. Demonstrates a model based development process, means for software verification in the different phases of development and automation of routine manual tasks.


  Õppeaine eesmärk on anda ülevaade tarkvara kasutajaliideste probleemidest, tutvustada lähemalt kasutajaliidese disaini põhimõtteid. Samuti tutvustada kasutajakeskse disaini meetodeid rakendades tasuta või vabavaralisi vahendeid praktiliste ülesannete lahendamiseks.


  Kursuse käigus õpitakse infosüsteemide praktilist arendamist arendusplatvormi Progress vahendeid kasutades. Kursuse viivad läbi inimesed, kes arendavad reaalseid rakendusi Progress vahendeid kasutades.

  Kursuse eesmärk

  Tutvustada arendusplatvormi Progress võimalusi ärikriitiliste infosüsteemide arendamisel.

  Õpiväljundid

  Kursuse läbinud üliõpilane:
  1. Omab ülevaadet arendusplatvormi Progress vahenditest;
  2. Tunneb Progress andmebaasi mootori erisusi;
  3. Tunneb Progress arenduskeskkonna erinevaid tooteid ja nende kasutusalasid;
  4. Oskab Progress vahendeid kasutada lihtsate rakenduste arendamiseks;
  5. Omab piisavaid baasteadmisi edasiseks iseseisvaks Progress vahendite õppimiseks.


  Veebirakenduste arendamise alaste baasoskuste omandamine tasemel, kust on võimalik jätkata iseseisva õppimisega.

  Kirjeldus:

  Kursuse käigus õpitakse veebirakenduste praktilist arendamist (nõuded, kavandamine, realiseerimine, testimine, dokumenteerimine, paigaldamine) kasutades integreeritud arenduskeskkonda (IDE) ning Extreme Programming, Test Driven Development, Quality First ja Clean Code metoodikaid.
  Kursuse peamised teemad on:
  1. IDE ja selle baasvõimalused; versiooni haldus; infosüsteemide mitmetasemeline arhitektuur;
  2. Programmeerimise baasteadmised: keel ja selle elemendid (väljad, muutujad, meetodid, funktsioonid) ning konstruktsioonid (peamised andmetüübid, hargnemised, tsüklid);
  3. Objektorienteeritud programmeerimine (klassid, objektid, kapseldamine, pärlilikkus, polümorfism);
  4. Tarkvaratehnika (ühiktestid ja TDD, refaktoorimine, dokumenteerimine, tarkvara personaalne arendusprotsess, arendusmetoodika, tarkvara kvaliteet, Clean Code);

  Õpiväljundud:

  Kursuse läbinud üliõpilased.
  1. Omavad praktiliselt tunnetatud arusaamist tarkvaraarenduse kõikidest etappidest, nende etappide vajadustest ja etappidevahelistest seostest; tunnevad refaktoorimise, ühiktestimise, isedokumenteeruva, valideeritud ja evolutsioneeruva koodi mõisteid;
  2. Oskavad kavandada lihtsaid rakendusi;
  3. Oskavad lihtsaid rakendusi arendada;
  4. Teavad mis on refaktoorimine ja oskavad refaktoorimist rakendada puhta isedokumenteeruva koodi kirjutamisel;
  5. Teavad mis on testidel tuginev tarkvaraarendus ning oskavad ühikteste rakendada valideeritud ja evolutsioneeruva koodi kirjutamisel;

  • Lectures on Thursdays 14:00-15:30
  • Practices on Thursdays 16:00-17.30 sometimes we will explore some examples in detail, sometimes no organized activity (I will be around to help you with your assignments).
  • Four (4) home assignments: Computational assignment + short write-up. 
  • Home assignments give 30% of the final grade (computed on the basis of three best results) NB! all the assignments should be accepted with positive grade!!!..
  • Two (2) closed book tests (mandatory!) each gives 10% of the final grade.
  • Final exam (Written report on assign topic + short presentation) will give 50% of the final grade.
  • Course web-page: https://courses.cs.ttu.ee/pages/Machine_learning_ITI8565
  • Assignment submission by means of  Mudle  e-mail  for questions sven.nomm@gmail.com
  • No Plagiarism in any of your tests and final project!!!. You should cite all the references, including libraries you use to complete your computational assignments. The student should be able to explain the meaning of all the computations performed, interpret and present the results.
  • Note, your own implementation graded higher than usage of third party libraries.
  • Main topics are:  
  • Decision trees; k-Nearest neighbours classification; K-means classification; Perceptron; Neural networks; Linear and polynomial regression; Logistic regression; Support vector machines; Naive Bayes; Markov models Random Forests

  Software Engineering MSc thesis process for students with supervisors from TUT.

  Introduction to revers engineering and malware analysis technical solutions !

  Malware

  Malware overview

  Modern attack trends (attacker strategies)

  General concepts for organization protection

  Commonly available resources

  Malware Incident handling

  introduction to static and dynamic analysis

  https://courses.cs.ttu.ee/pages/Malware:ITX8042:2015